6 4 5000 لیتر کامیون توزیع کننده قیر سوئیت آفتاب آفریقا