آیا یک ماشین کاری می تواند یک مطبوعات سورگوم تولید کند