کارخانه پروژه آهن برای تعمیرات قیمت اندونزی 200 کارخانه در ساعت