برنامه های تجاری در زمینه استخراج معدن به پایان رسید