درجه پر کردن کالکاتا برای آسیاب توپ در مقابل ساعت d