طبقه بندی اسپری معدنی به طور گسترده ای از پردازش مواد معدنی استفاده می کند