آیا می توان تجهیزات معدن چینی را در آلمان وارد کرد