قراضه فلزی قراضه فیلم قیمت فیلم خوب و سنگ شکن بطری