کارخانه طلای آبرفتی از بندر الیزابت زا تولید می کند