90 میلی متر توپ های فلزی گرد برای کارخانه توپ با سرعت شکسته کم